ЗА НАС

ЛЕГАНЕТ КОНСУЛТ ООД е дружество регистрирано през 2014 г. в гр. София с ЕИК 203166958.

Предметът на дейност на дружеството е извършване на правни, финансови и счетоводни консултации и услуги на физически и юридически лица, търговско представителство, посредничество, агентство както и всяка друга дейност която не е забранена със закон.

Дружеството разполага с голям екип от юристи, икономисти, счетоводители и експерти в различни области на икономиката. На разположение на клиентите на дружеството са оценители на дълготрайни, краткотрайни активи и на цели предприятия.

През последните десет години дружеството се специализира в производството по несъстоятелност и защита интересите на длъжника и кредиторите. Това включва:

  • Предварителен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на конкретни предложения за бъдещи действия;
  • Подготовка и изготвяне на документи, свързани с правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
  • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
  • взаимодействие с временния и постоянния синдик;
  • участие в преговори с оглед уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
  • осъществяване на контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.